Ctrl Alt Complete og FN`s bærekraftmål

FN`s bærekraftmål:  verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle de 17 bærekraftmålene er viktige.

Her kan dere lese mer om bærekraftmålene: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

 3 God helse – «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder».

Vi ønsker å være en inkluderende bedrift. Vi har samarbeid med Nav Arendal og har dette første året hatt to personer på arbeidstrening. Dette ønsker vi å fortsette med, for å bidra til å få flest mulig mennesker ut i arbeidslivet. Samarbeidet er en vinn-vinn situasjon for begge parter – kandidatene får arbeidstrening og et nettverk, og vi får ressurser som bidrar i jobb hverdagen vår.

5 Likestilling mellom kjønnene – «Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling».

Vi ønsker å skape et godt miljø for både menn og kvinner i vår organisasjon. Alle skal behandles likt og med respekt. Vi ønsker å være gode representanter for kvinner, og er stolte av å være en grûnderbedrift som er startet av tre kvinner.

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst – «Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle».

Vi vil jobbe for anstendig arbeid, og at alle har et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Dette gjelder både for våre ansatte, og i valget om hvilke kunder vi skal samarbeide med. Vi jobber aktivt for at mennesker i arbeidspraksis skal føle seg verdifulle, og ikke bli utnyttet.

10 Mindre ulikhet – «Redusere ulikhet i og mellom land».

«En rettferdig fordeling av et lands ressurser er nødvendig for å redusere fattigdom og skape stabile samfunn. Samtidig øker forskjellene mellom innbyggerne både i rike og fattige land. Det gjelder både ulikhet i inntekt og formue, og i tilgang til skole, helsehjelp og muligheter».

Vi vil jobbe for å ansette personer uavhengig av bakgrunn og økonomiske forutsetninger. Slik vil vi bidra til at mennesker får jobb, betaler skatt, og opparbeider seg rettigheter i Folkehelsen.  Her vil også vårt valg av samarbeidspartnere og leverandører spille inn. Vi ønsker at de skal ha en god etisk måte å drive sin organisasjon på.

12 Ansvarlig forbruk og produksjon – «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre».

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Vi ønsker å bidra med gjenbruk, og full utnyttelse av de ressursene vi forbruker. Lagring gjøres i sky, ikke på papir.

Produksjon av materiell til markedsføring holdes på et lavt nivå, og mye gjøres selvsagt digitalt via f.eks. sosiale medier.